Nuoria osallistetaan tietotekniikan suunnitteluun tutkimuksella

Oulun yliopiston INTERACT-tutkimusyksikkö tutkii ja rakentaa yhteistyössä Oulun alueen koulujen kanssa toimintamallia lasten valtaistamiseksi tietotekniikan kehittäjiksi ja muokkaajiksi. Tarkoituksena on tuoda ”making”-filosofia ja työskentelymalli osaksi koulujen normaalia opetusta ja lasten elämää laajemminkin. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää koko Suomen kouluissa.

”Olemme työskennelleet jo lähes kymmenen vuotta osallistavan monitieteisen teknologiatutkimuksen parissa teemoina lasten ja nuorten osallistuminen, voimaannuttaminen ja aktiivinen kansalaisuus teknologian kautta ja sen tukemina”, kertoo tutkimusyksikön johtaja, tietojärjestelmätieteen professori Netta Iivari.

Digitaalinen pienvalmistus ja making eli ajattelu, että kuka tahansa voi suunnitella ja valmistaa mitä tahansa, ja niiden tulo kouluihin kiinteäksi osaksi opetusta on uusi tärkeä opetukseen liittyvä trendi maailmalla. Making-filosofia nähdään hyödyllisenä ajattelu- ja suunnittelutaitojen kehittymisen kannalta.

Making tukee myös teknologioiden haltuunottoa, estää siten digitaalista kahtiajakoa ja edesauttaa lasten ja nuorten pärjäämistä digitaalistuvassa maailmassa. Oulun yliopistossa toimiva digitaalisen pienvalmistuksen tila Fab Lab tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden kokeilla makingiä koululaisten kanssa.

Pohjois-Pohjanmaan Kulttuurirahasto on myöntänyt tutkimukselle vuoden mittaisen 40 000 euron kärkihankeapurahan. Työryhmään kuuluvat professori Iivarin lisäksi professori Marianne Kinnula, FM Leena Ventä-Olkkonen ja FL Heidi Hartikainen.

”Apuraha tulee erittäin hyvään vaiheeseen, sillä Suomessa ollaan jäljessä monia Euroopan maita makingin integroimisessa opetukseen, mutta toisaalta ohjelmoinnin tulo osaksi suomalaista opetussuunnitelmaa tarjoaa kiinnostavan mahdollisuuden yhdistää siihen making-filosofian opettaminen”, sanoo Netta Iivari.

INTERACT-tutkimusyksikkö kuuluu Oulun yliopiston tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaan, jossa työskentelee lähes 500 sähkötekniikan, tietojenkäsittelytieteen, tietotekniikan ja tietoliikennetekniikan asiantuntijaa, opettajaa ja tutkijaa. INTERACT-tutkimusyksikkö keskittyy opetuksessa ja tutkimuksessa ymmärtämään ja tukemaan käyttäjäkeskeistä ja arvoperustaista lähestymistä teknologian suunnitteluun.

Tietoyhteiskuntakaari tulee eduskunnan käsiteltäväksi

Sähköistä viestintää koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus etenee. Hallitus antoi eduskunnalle esityksen tietoyhteiskuntakaareksi 30. tammikuuta.

Hallitusohjelman mukaisesti tietoyhteiskuntakaareen on nyt koottu keskeiset sähköistä viestintää koskevat säännökset.

Päällekkäisyyksien poistamisen ja säännösten yhtenäistämisen jälkeen tietoyhteiskuntakaaressa on runsaat 350 pykälää nykyisin kymmenessä eri laissa olevien 490 pykälän sijaan.

Tietoyhteiskuntakaarella halutaan varmistaa, että sähköisen viestinnän palveluja on saatavilla kaikkialla Suomessa. Palvelujen on oltava teknisesti kehittyneitä, turvallisia, helppokäyttöisiä ja kohtuuhintaisia. Lisäksi lainsäädännöllä pyritään luomaan entistä paremmat edellytykset keskenään kilpailevalle liiketoiminnalle, viestintäteknologian kehitykselle ja innovaatioille.

Kuluttajansuojaa parannetaan. Teleyritykselle ja myyjälle esitetään yhteisvastuuta, kun kuluttaja maksaa tavaroita ja palveluja matkapuhelimella, ja maksu peritään puhelinlaskun yhteydessä. Kuluttaja voisi tällöin kääntyä myyjän tai palveluntarjoajan lisäksi myös teleoperaattorin puoleen esimerkiksi tapauksissa, joissa palvelu tai tuote on viallinen tai ei tule perille, tai jos kuluttaja ei pysty keskeyttämään palvelutilausta.

Yksityisyyden suojaan ja tietoturvaan on kiinnitetty erityistä huomiota. Yksityisyyden suojaa koskeva sääntely ja tietoturvan varmistaminen ulotettaisiin koskemaan kaikkia viestinnän välittäjiä. Sääntely koskisi esimerkiksi sosiaalisen median sisällä välitettyjä luottamuksellisia viestejä.

Ehdotetussa uudessa toimilupajärjestelmässä on otettu huomioon median murros. Järjestelmää yksinkertaistettaisiin siirtämällä merkittävä osa radion ja television ohjelmistotoimilupapäätöksistä Viestintävirastolle. Uudet matkaviestinnän käyttöön osoitettavat taajuusalueet voitaisiin jakaa jatkossa huutokaupalla.

Huomattavan markkinavoiman (HMV) omaavien yritysten hinnoittelun valvontaa tehostetaan. Viestintävirastolle annettaisiin muun muassa oikeus määrätä teleyrityksen tukkutuotteelle enimmäishinta silloin, kun kilpailuongelmia esiintyy.

Viestintäpalvelujen häiriöttömyyttä edistetään luomalla häiriön hallinnassa tarvittavalle yritysten ja viranomaisten yhteistyölle entistä parempia edellytyksiä. Keskeisimmät verkonvalvomot ja muut kriittiset järjestelmät olisi jatkossa ylläpidettävä siten, että ne voidaan poikkeusoloissa viipymättä palauttaa Suomeen.

Hallitus antoi istunnossaan myös kolme lausumaa. Ensimmäisen lausuman perusteella hallitus tulee jo ennakollisesti keventämään toimilupamenettelyään voimassaolevien lakien mahdollistamalla tavalla.

Toisen lausuman perusteella perustetaan työryhmä, jonka tehtävänä on edistää tietoyhteiskuntakehitystä siten, että langattomien ja kiinteiden internet-liittymien käyttäjät voivat mahdollisimman kustannustehokkaasti, laajasti ja yhtäaikaisesti vastaanottaa avoimessa internetissä tarjottavia audiovisuaalisia sisältöjä.

Kolmannen lausuman mukaan niin sanottujen Lex Nokia -säännösten siirtämistä työelämän lainsäädäntöön jatketaan.

Tietoyhteiskuntakaaren valmistelussa on nykyaikaistettu lainvalmistelua ja sen avoimuutta. Valmisteluun osallistui poikkeuksellisen laaja joukko eri sidosryhmien edustajia. Seurantaryhmään kuului noin 50 jäsentä ja seitsemässä työryhmässä oli kussakin 30-70 jäsentä.

Tietoyhteiskuntakaaren on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2015.

Intel Pentium täytti 20 vuotta

Hardware 23.3.2013: Alkuperäiset Pentiumit valmistettiin 800 nm prosessilla, mikä on hiukan enemmän kuin nykyiset reilun 20 nanometrin prosessilla valmistetut piirit. Kellotaajuudet olivat 60 ja 66 MHz

Harwaren uutinen

Intel Pentium on Intelin valmistama viidennen sukupolven x86-arkkitehtuuriin perustuva suoritin. Se julkaistiin 22. maaliskuuta 1993 seuraajana Intel i486 -mallistolle. kts. Wikipedia