Elinkeinoelämä listasi tärkeimmät liikennehankkeet

Kauppakamarit ovat laatineet listan Suomen tärkeimmistä liikenteen korjaus- ja kehittämiskohteista. Liikenneväylien kunnolla ja sujuvuudella on suora vaikutus yritysten kilpailukykyyn ja investointipäätöksiin.

Kauppakamarit ovat yhdessä jäsenyritystensä kanssa tuoneet listalle hankkeita, joilla yritysten kilpailukykyä parannetaan liikenneyhteyksien osalta. “Kauppakamarien esittämillä toimilla voidaan poistaa kuljetusten pullonkauloja ja parantaa väylien kapasiteettia, sujuvuutta sekä liikenneverkon toimivuutta”, arvioi Keskuskauppakamarin liikenneasiantuntija Kaisa Saario.

Hallitus päätti helmikuun alussa ylimääräisen 600 miljoonan euron panostuksesta liikenteen korjausvelkaan. Korjaukset kohdistuvat huonokuntoisten tieosuuksien peruskorjauksiin, ja toimenpiteillä on tarkoitus katkaista tieverkoston rapautuminen. Hallitus päätti tämän lisäksi 364 miljoonan lisäpanostuksesta liikenneväylien korjauksiin ja pienimuotoisiin investointeihin, kuten risteysjärjestelyihin.

“Kauppakamarien listalta löytyy tärkeimmät liikennehankkeet alueittain. Konkreettinen lista on hyvä työkalu, kun liikenteen rahoituksesta päätetään”, sanoo Saario. Keskuskauppakamarilla on ollut listan laadinnassa vetovastuu.

Pienempien korjauskohteiden ohella kauppakamarit ovat esittäneet joitakin isompia väylän parannus- tai muutostoimia, jotka edellyttävät eduskunnan myöntämää lisärahoitusta ja myös uusien rahoitusmallien tutkimusta.

“Kauppakamarien priorisoitua listausta voidaan hyödyntää, kun hallitus listaa pidemmän aikavälin investointiohjelman väylähankkeet. Tällä varmistetaan, että rajalliset resurssit käytetään elinkeinoelämän kilpailukykyä lisääviin investointeihin”, sanoo Saario.

Kauppakamarien listalla on isoina hankkeina erityisesti maan läpileikkaavien väylien sujuvuuden ja kapasiteetin parantaminen. Kaikkia hankkeita ei voida rahoittaa kerralla, mutta listaa on Saarion mukaan mahdollista hyödyntää liikennettä koskevassa päätöksenteossa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Listalta näkyy selkeästi esimerkiksi ne hankkeet, joita pidetään tärkeänä usealla alueella. Isojen hankkeiden osina on myös tunnistettu pieniä sujuvuutta parantavia täsmätoimia, joihin rahoitusta löytyy helpommin.

“Yritysten kilpailukyvyn vahvistaminen ja toimintaedellytysten turvaaminen valtakunnallisesti edellyttää tehokkaita liikenneyhteyksiä. Harkituilla investoinneilla parannetaan liikenneverkon toimivuutta”, Saario kommentoi.

Mainokset