THL: Työllistymisen esteet on poistettava vaikeassa työmarkkina-asemassa olevilta

Vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä on parannettava poistamalla heihin kohdistuva syrjintä, käyttämällä anonyymia rekrytointia ja kiintiöitä sekä asettamalla julkisille hankinnoille työllistämisehtoja.

Näillä toimenpiteillä voidaan luoda työpaikkoja pitkäaikaistyöttömille, maahanmuuttajille, vammaisille ja syrjäytymisvaarassa oleville nuorille, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkojulkaisu Osallistavan työllisyyspolitiikan elementtejä. Selvityksessä on analysoitu EU:n osallisuus- ja työllisyyspoliittisia suosituksia ja niiden toteutumista EU-maissa. Julkaisussa vertaillaan Alankomaiden, Ruotsin, Tanskan, Saksan, Irlannin ja Suomen käytäntöjä ja keinoja lisätä vaikeasti työllistyvien ja vammaisten henkilöiden työllisyyttä.

Selvitys osallistavan työllisyyspolitiikan (inclusive employment policy) käytännöistä ja suuntaviivoista Euroopassa on tuotettu osana Työelämäosallisuuden hyvät käytännöt Euroopassa (TOHKE) -kehittämishankkeen työskentelyä vuosina 2011–2015.
Osallistava työllisyyspolitiikka jakaantuu kahdeksi erilliseksi suuntaukseksi

Vammaispoliittisessa, sosiaalisia perus- ja ihmisoikeuksia painottavassa suuntauksessa keskeisiksi nousevat oikeus työhön ja yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua työmarkkinoilla tuottavaan toimintaan.

Työttömien aktivointia painottava suuntaus puolestaan korostaa pyrkimyksiä sosiaali- ja työttömyysturvaetuuksien vastikkeellistamiseen työn teon kannusteiden lisäämiseksi. Puhuttaessa syrjäytymisvaarassa olevista nuorista, maahanmuuttajista tai pitkäaikaistyöttömistä työtä vailla olemista ei nähdä ihmisoikeuskysymyksenä.

Lähtökohtana niin palveluiden kuin työmarkkinoidenkin kehittämiselle tulee selvityksen mukaan olla ihmisoikeuksien, sosiaalisten oikeuksien ja työoikeuden näkökulmien huomioiminen kaikissa asiakastilanteissa sekä sosiaali- ja työllisyyspalveluissa. Yhdenvertaisuus, perus- ja ihmisoikeudet sekä ihmisarvon kunnioittaminen eivät voi vaihdella eri ihmisryhmien kohdalla.

Osallistavat työmarkkinat osallistavat kaikkia

Osallistavaa työllisyyspolitiikkaa tulee kehittää osana osallistavia työmarkkinoita. Näin tuodaan näkyväksi yhteys työmarkkinoiden omien toimintatapojen sekä vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien ryhmien työllistymisen kysymysten ja kynnysten välillä.

Osallistava työllisyyspolitiikka tarkoittaa mekanismeja, joilla työmarkkinoiden toimintaa säädellään niin, että myös vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työvoimalle löytyy kysyntää. Toisaalta osallistavassa työllisyyspolitiikassa on kyse myös palvelujärjestelmän kehittämisestä niin, että palvelut parhaiten tukevat työllistymistä avoimille työmarkkinoille.

Selvityksessä annetaan suosituksia myös työnantajille. EU on muun muassa kehottanut jäsenmaita karsimaan määräaikaisten työsuhteiden käyttöä. Unioni suosittaa määräaikaisten työsopimusten käytön rajoittamista, niiden katsotaan olevan haitallisia niin kasvulle, tuottavuudelle kuin kilpailukyvylle. Sosiaalisesti vastuulliset, osallistavat työmarkkinat kannustavat ja aktivoivat työtä hakevia tai tekeviä yksilöitä, minkä lisäksi ne velvoittavat kaikkia osapuolia.

Raivio H, Nykänen N. Osallistavan työllisyyspolitiikan elementtejä -yhdenvertaisuutta vai aktivointia? Sosiaalisten oikeuksien ja vastikkeellisuuden ristivetoa vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työllisyyden edistämisessä, Työpaperi 14/2014, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2015.

(THL 25.6.2015)

Mainokset