Matematiikan ja luonnontieteiden osaamista vahvistava ohjelma käynnistyy

Matematiikan ja luonnontieteiden osaamista vahvistava LUMA-SUOMI-kehittämisohjelma käynnistyy

Lasten ja nuorten luonnontiede- ja matematiikkaosaamista vahvistava LUMA-SUOMI-kehittämisohjelma käynnistyy 1.9.2014 avajaisseminaarilla Oulun yliopistossa. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ohjelma ottaa kunnat mukaan opetuksen ja opiskelun työtapojen kehittämiseen. Kuusivuotisen ohjelman toteutuksesta vastaa LUMA-keskus Suomi-verkosto, johon kuuluu 10 yliopistoa.

Suomessa on pidettävä huolta luonnontieteiden ja matematiikan osaamisen perustasta. Viimeaikoina nuorten asenteiden kehitys luonnontieteitä ja matematiikkaa kohtaan sekä osaamisen tason lasku on herättänyt paljon keskustelua. LUMA-SUOMI-ohjelman päätavoitteena on lisätä 6‒16-vuotiaiden lasten ja nuorten motivaatiota opiskella luonnontieteitä ja matematiikkaa sekä uudistaa näiden aineiden opetusta. Ohjelman puitteissa opiskelun työtapoja kehitetään oppilaslähtöisiksi, toiminnallisiksi ja tutkimuslähtöisiksi. Opetusta tehdään eläväksi liittämällä se arki- ja työelämän yhteyksiin. Kehittämisessä käytetään apuna alan uusinta tutkimustietoa.

PISA 2012-tulosten perusteella nuorten matematiikan osaamisen eroja selittää vahvasti oppilaan minäkäsitys ja suoritusmotivaatio. Myös TIMMS 2011-tutkimuksen tulokset kertovat, että suomalaisnuorten kiinnostuksessa luonnontieteisiin ja matematiikkaan ja sitoutumisessa niiden oppimiseen on vakavia puutteita. LUMA-SUOMI-ohjelma antaa hyvät mahdollisuudet näiden asenteiden korjaamiseksi.

LUMA-SUOMI-ohjelma tukee myös 2016 voimaan tulevien valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteita koulutyön arjessa. Toiminnalla pyritään nostamaan matemaattis-luonnontieteellistä ja teknologista osaamista ja osaajien määrää suomalaisen hyvinvoinnin vahvistamiseksi.

Ohjelmassa tuotetaan uudenlaisia tapoja opettaa ja oppimateriaaleja. Näin lisätään LUMA-aineiden tietojen ja taitojen opiskelun mielekkyyttä.

LUMA-SUOMI-hankkeeseen kuuluu kolme puiteohjelmaa aliohjelmineen:

1. Matematiikan tutkiva oppiminen ja opetusteknologia sekä työelämä
2. Luonnontieteiden ja ympäristökasvatuksen tutkiva oppiminen ja opetusteknologia sekä työelämä
3. Teknologiakasvatus: ohjelmointi, robotiikka ja tietoyhteiskunta

LUMA-SUOMI-kehittämisohjelman vaikuttavuutta tutkitaan seuranta-arvioinnilla.

Kuntaverkosto tulee kattamaan koko Suomen

Kunnilla on merkittävä rooli LUMA-SUOMI-kehittämisohjelmassa. Alueelliset LUMA-keskukset rakentavat koko Suomen kattavan LUMA-kuntaverkoston yhteistyössä koulujen ja kuntien johdon kanssa. Tavoitteena on tehdä LUMA-SUOMI-kehittämisohjelmasta valtakunnallisesti vaikuttava ja pitkäkestoinen hanke, joka vahvistaa suomalaista osaamista sekä Suomen kilpailukykyä.