Paremmat edellytykset yrittäjyydelle loisi miljoonia uusia työpaikkoja

Oikeanlaisen osaamisen löytäminen on haaste yrityksille

Yrittäjät voisivat luoda nuorille 10 miljoonaa uutta työpaikkaa G20-maissa, jos yrittäjyyden rajoituksia poistettaisiin. Toisaalta monet yrittäjistä kokevat osaamisen puutteen hidastavan työpaikkojen luomista. Tiedot käyvät ilmi Accenturen tuoreesta tutkimuksesta, joka kartoittaa yli tuhannen yrittäjän näkemyksiä nuorten työllistämisestä sekä työpaikkojen luomisen ja talouskasvun mahdollisuuksista G20-maissa.

Jopa 85 prosenttia tutkimukseen osallistuneista yrittäjistä uskoo olevansa ratkaisevassa asemassa nuorten työllistämisessä ja 74 prosenttia suunnittelee rekrytoivansa nuoria tänä vuonna. Nuorten työllistämistä kuitenkin hidastavat moninaiset haasteet, kuten rahoituksen saaminen, innovaation ylläpitäminen ja sopeuttaminen liiketoimintaan, laajentuminen ulkomaille ja oikean osaamisen löytäminen.

Tutkimuksen mukaan monet yrittäjät toivovat valtion luovan paremmat edellytykset nuorten työllistämiselle. Vain neljännes vastaajista (26 prosenttia) pitää valtion toimia nuorten työpaikkojen luomiseksi tehokkaina ja merkityksellisinä. Yli puolet (54 prosenttia) huomauttaa, ettei valtio tarjoa tarpeeksi kannustimia nuorten palkkaamiseen.

”Vaikka nuorisotyöttömyyteen ei ole yksinkertaista ratkaisua, tutkimus osoittaa yrittäjien olevan avainasemassa nuorten työllistymisen elvyttämiseksi”, sanoo Jani Kelloniemi, Accenturen strategiakonsultoinnista vastaava johtaja Suomessa. ”Päättäjät ymmärtävät yrittäjien merkityksen. Yhteiskunnan digitalisoituminen luo kuitenkin yrittäjyydelle uusia mahdollisuuksia, eivätkä lait ja säädökset pysy kehityksen perässä. Yrittäjyyttä tukevilla ja edistävillä valtioilla on myös paremmat valmiudet luoda uusia työpaikkoja, tukea talouskasvua ja parantaa kansalaistensa elämänlaatua.”

Osaamisesta puutetta
Oikeanlaisen osaamisen puute on yrittäjien ensisijainen huoli yrityksen koosta riippumatta. Yli kolme neljäsosaa vastaajista (78 prosenttia) kokee soveltuvan osaamisen löytämisen vaikeaksi, ja 62 prosenttia mainitsee osaamisen puutteen yhtenä kolmesta suurimmasta rekrytoinnin ongelmasta. Huoli on yhteinen yrittäjille kaikilla toimialoilla yrityksen iästä riippumatta.

”Tilanne on Suomessa samanlainen. Viime keväisen tutkimuksemme mukaan 66 prosenttia johtajista kokee, että heidän organisaatiossaan on pulaa osaajista nyt tai seuraavien 12–24 kuukauden aikana”, Kelloniemi jatkaa.

Vaikeuksia yrittäjille aiheuttaa myös rahoituksen saaminen. 32 prosenttia kansainvälistä laajentumista suunnittelevista yrittäjistä listasi rahoituksen puutteen yhdeksi suurimmista huolistaan. Ongelmat eivät rajoitu vain uusiin yrityksiin. Yli puolet yrityksistä, jotka kokevat rahoituksen ja osaamisen puutteen ongelmaksi, on ollut toiminnassa yli kolme vuotta.

Innovaatioon keskittyvät yritykset luovat työpaikkoja
Tutkimuksesta käy ilmi, että innovaatioihin ja vientiin keskittyvät yritykset luovat todennäköisimmin uusia työpaikkoja. Lähes kaikki (91 prosenttia) innovaatioon keskittyvistä yrittäjistä uskovat luovansa uusia työpaikkoja. Sitä vastoin yrittäjistä, jotka eivät pidä innovaatiota tärkeänä, vain 61 prosenttia uskoo luovansa työpaikkoja. 76 prosenttia yrittäjistä näkee avoimen innovaation tärkeänä yritykselleen ja 86 prosenttia kertoo kehittävänsä tarjontaa yhdessä asiakkaiden kanssa. Avoimen innovaation merkitystä korostavista yrittäjistä 91 prosenttia odottaa yrityksensä liikevaihdon kasvavan, kun taas yrittäjistä, jotka eivät pidä avointa innovaatiota tärkeänä, hieman yli puolet (54 prosenttia) uskoo liikevaihdon kasvuun.

”Yrittäjät joutuvat etsimään uusia toimintamaita, tuotteita ja palveluita pyrkiessään kasvuun”, Kelloniemi jatkaa. ”Tämä korostaa riskejä ja yrittäjyyttä tukevien kansallisten toimenpiteiden tärkeyttä talouden elpymisessä. Useissa maissa on jo otettu käyttöön yrittäjyyttä tukevia käytänteitä, mutta ne ovat usein pirstoutuneita ja riittämättömiä. Yrittäjät kaipaavat yksinkertaisia säännöksiä, jotka rohkaisevat avoimeen innovaatioon sekä tarjoavat verokannustimia ja joustavampaa rahoitusta.”