Oppivelvollisuusikää esitetään nostetettavaksi 17 vuoteen

Esitysluonnoksen mukaan oppivelvollisuusikää nostetaan 17 vuoteen. Tavoitteena on varmistaa jokaiselle nuorelle opiskelupaikka toisen asteen tai siihen valmistavassa koulutuksessa perusasteen päättymisen jälkeen.

Esitysluonnoksen mukaan oppivelvollisuusikää nostetaan 17 vuoteen. Tavoitteena on varmistaa jokaiselle nuorelle opiskelupaikka toisen asteen tai siihen valmistavassa koulutuksessa perusasteen päättymisen jälkeen.

– Oppivelvollisuuden pidentäminen on merkittävä uudistus. Tuhannet nuoret ovat tähän asti, vuosi vuoden jälkeen, jääneet tyhjän päälle peruskoulun päättämisen jälkeen. Samaten keskeyttämisongelma on ollut merkittävä. Pidentämisen mahdollisuudet näiden ongelmien ratkaisemisessa ovat merkittävät. Siksi olen iloinen, että ongelmiin on nyt, liian pitkän odottamisen jälkeen, vihdoin tartuttu tehokkaalla ja konkreettisella esityksellä, opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru toteaa.

Jatkossa kaikki nuoret jatkavat perusopetuksen jälkeisessä koulutuksessa vuoden verran. Perusopetuksen jälkeinen oppivelvollisuusvuosi suoritetaan lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa, perusopetuksen lisäopetuksessa tai osallistumalla ammatilliseen koulutukseen tai lukioon valmistavaan koulutukseen. Perusopetus kestäisi edelleen yhdeksän vuotta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt asiaa koskevan lakiesityksen laajalle lausuntokierrokselle.

– Paitsi, että kyse on syrjäytymisen ehkäisemisestä, esitys vastaa työmarkkinoiden murrokseen. Pelkkä perusopetuksen suorittaminen ei takaa nuorelle paikkaa työelämässä eikä vastaa työelämän nykyisiin vaatimuksiin. Toisen asteen tutkinnon suorittaminen on käytännössä työmarkkinoille pääsyn ja jatko-opintojen perusedellytys. Uudistuksella pyritään ohjaamaan ja varmistamaan koko ikäluokan pääsy perusasteen jälkeisiin opintoihin ja näin edistämään työllistymistä, korostaa Kiuru. .

Lakiesityksen mukaan oppivelvollisille säädetään velvollisuus hakeutua koulutukseen osallistumalla yhteishakuun tai valmistavien koulutusten yhteiseen hakuun. Hakumenettelyitä esitetään aikaistettavaksi siten, että yhteishaun ja valmistavien koulutusten hakujen tulokset ovat nykyistä aiemmin selvillä. Tällä tavoin kyetään nykyistä paremmin ja aikaisemmin ohjaamaan vaille paikkaa jääneitä oppilaita täydennyshakuihin sekä tarvittaessa osoittamaan heille paikka.

Esityksen taloudelliset vaikutukset mahtuvat hallituksen sopimaan kustannusraamiin. Koulutuksen aloituspaikat ja nykyiset opiskelijavalinnan valintakriteerit mahdollistavat koulutuspaikan kaikille oppivelvollisille. Viime kädessä koulutuspaikka osoitetaan lähimpään ammatilliseen koulutukseen valmistavaan koulutukseen.

Oppivelvollisuuden laajentuessa laajenee myös oikeus maksuttomaan opetukseen. Oppimateriaalit ja tarpeelliset työvälineet ovat oppivelvolliselle maksuttomia. Matkojen ja majoituksen maksuttomuus voidaan eräin poikkeuksin ulottaa koskemaan koko ikäluokkaa. Koulumatkatuki myönnetään ilman omavastuuta niille oppivelvollisille, joille on osoitettu koulutuspaikka lähimmässä valmistavassa koulutuksessa.

Lausuntojen määräaika on 6.6.2014. Lakiluonnos on luettavissa opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta: http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/vireilla_koulutus/oppivelvollisuus/liitteet/HE_oppivelvollisuuslaki.pdf

Oppivelvollisuusiän nostaminen 17 vuoteen liittyy hallituksen päätökseen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta 29.11.2013. Uudistus koskee koko ikäluokkaa ja lähtökohtana on, että sillä tavoitetaan erityisesti nuoret, jotka eivät pääse koulutukseen perusopetuksen jälkeen. Uudistus toteutetaan perustuslain reunaehtojen sisällä. Hallituksen esitys annetaan siten, että se tulee voimaan 1.1.2015.

Hallitusryhmät ovat edellyttäneet, että oppivelvollisuuden pidentämisen toteuttamisessa varmistetaan työpajojen ja kansanopistojen laajan tarjonnan täysimääräinen hyödyntäminen.