Kyselytutkimus: Sääntely ja poliittinen väliintulo pankkisektorin isoimmat riskit

Pankkialan ammattilaiset kokevat sääntelyn alan suurimmaksi riskiksi, ilmenee globaalista pankkisektorin riskejä kartoittavasta kyselytutkimuksesta.

CSFI:n (The Centre for the Study of Financial Innovation) yhteistyössä PwC:n kanssa toteuttama kyselytutkimus Banking Banana Skins ei jättänyt tulkinnanvaraa vastaajien mielipiteestä: pankkisektorin sääntely on nyt viety tasolle, joka saattaa haitata pankkien toipumista ja hidastaa kasvua.

Kartoituksessa tunnistettiin 28 riskitekijää, jotka uhkaavat pankkisektorin toimintaa. Kyselyn tulokset perustuvat yli 650 pankkialan ammattilaisen ja asiantuntijan vastauksiin. Vastaajien joukossa on pankkialan ammattilaisia, pankkialan sääntelyn parissa työskenteleviä tahoja ja pankkialaa läheisesti työkseen seuraavia vaikuttajia 59 maasta.

Sääntelyn lisäksi poliittinen väliintulo aiheuttaa vastaajien mukaan pankeille yhä enemmän kustannuksia ja rajoittaa pankkien toimintaa. Osa vastaajien merkittävimmistä huolista kohdistuu Eurooppaan, jossa kattavaa sääntelyä on ehdotettu ja viety käytäntöön sekä EU- että valtiotasolla. Sääntelyn tavoitteena on parantaa pankkien taloudellista turvallisuutta.

“Vaikka joidenkin vastaajien mielestä pankkialan sääntelyn lisääminen on tarpeen, on sääntelyn aiheuttamien ennakoimattomien kustannuksien todennäköisyyttä ja vaikutuksia tarkasteltava huolellisesti. Liiallinen sääntely voi hidastaa tuottavuutta ja innovaatioita – aikana, jolloin pankkien panosta maailmantalouden toipumiseen tarvittaisiin enemmän kuin koskaan”, PwC Suomen finanssitoimialan asiantuntija Marko Lehto toteaa.

Kartoitus osoittaa kuitenkin myös, että pankkien pahimmat pelot ovat laantuneet ensimmäistä kertaa seitsemään vuoteen ja toimintaympäristö näyttää vihdoin muuttuvan pankeille hiukan suotuisammaksi.

Teknologiaan liittyy yhä enemmän riskejä

Riskilistalla kovassa nousussa on teknologia, joka on noussut sijalta 18 sijalle 4, pitkälti kyberrikollisuuden myötä. Kyseessä on ongelma, joka voi eräänkin vastaajan mukaan ”vain kasvaa” ja joka maksaa pankeille paljon sekä taloudellisesti että maineen menetyksenä. Teknologia huolettaa myös tukitoiminnoissa, sillä niiden teknologia alkaa vanheta eivätkä tukitoimintojen teknologiainvestoinnit ole kovinkaan korkealla pankkien prioriteettilistoilla.

Tutkimuksen mukaan pääoman saatavuus, likviditeetti, luoton laatu ja pankkialan eksoottisemmat tuotteet eivät kuitenkaan enää huoleta vastaajia samalla tavalla kuin ennen.

Vaikka luottamus makrotalousympäristöön on vahvistunut, kysely osoittaa silti, että euroalueen vakaus herättää yhä paljon huolta ja kehittyneet markkinat – eritoten Kiina, jossa pankkiala on kovassa paineessa – ovat myös vastaajien mielestä kasvavia riskitekijöitä pankkisektorille. Moni toivoo ja odottaa keskuspankkien setelirahoitusta virkistämään maailmantaloutta.

Tarkasteltaessa vastauksia alueittain näkyy, että huoli sääntelystä on vahvinta Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Aasiassa ja Tyynenmeren alueella riskeiksi luettiin pikemminkin makrotalousympäristöön liittyvät riskitekijät ja riski korkotason rajuista muutoksista.

”Vaikka kartoituksessa nousi esille myös positiivisia seikkoja, on vastaajien huoli sääntelyn tarpeellisuudesta otettava vakavasti. Olisi aika ironista, jos pankkialan uudet säädökset loppujen lopuksi estäisivät alan toipumisen taantumasta”, Lehto sanoo.

Pankkialan suurimmat riskit 2014
(2012 sijoitus suluissa)

1. Sääntely (6)
2. Poliittinen väliintulo (5)
3. Makrotalousympäristö (1
4. Teknologiariski (18)
5. Tuottavuus (7)
6. Riskin hinnoittelu (11)
7. Luottoriski (2)
8. Omistajaohjaus (9)
9. Rikollisuus (24)
10. Pääoman saatavuus (4)
11. Riskinhallinnan laatu (10)
12. Korkotaso (17)
13. Tukitoiminto (13)
14. Muutosjohtaminen (15)
15. Likviditeetti (3)
16. Myynti- ja liiketoimintamallit (20)
17. Kehittyvät markkinat (22)
18. Johdannaiset (8)
19. Sosiaalinen media (-)
20. Varjopankit (-)
21. Johdon kannustuspalkkiot (14)
22. Valuutta (19)
23. Henkilöstöresurssit (28)
24. Riippuvuus kolmansista osapuolista (29)
25. Sosiaalinen kestävyys (25)
26. Pääomamarkkinat (21)
27. Hyödykemarkkinat (26)
28. Liiketoiminnan jatkuvuus (12)