Ihmisoikeusmietintö: Yritysten ja kansalaisjärjestöjen yhteistyötä lisättävä

Suomalaisten yritysten toiminta kestää kansainvälisen vertailun ja yksittäisistä epäonnistumisista huolimatta yritysten tah­totila kunnioittaa ihmisoikeuksia on hyvä, todetaan yrityksiä ja ihmisoikeuksia tarkastelleen työryhmän mietinnössä.

– Esitämme tavoitteita erityisesti Suomen kan­sainväliselle toiminnalle. Myös valtion toimiin julkisena hankki­jana, yritysrahoittajana ja omistajana kiinnitetään huomiota, toteaa työryhmää johtanut hallitusneuvos Antti Riivari.

Vaikka tietoinen ihmisoikeuksien loukkaaminen on Suomessa harvinaista, on kansalaisjärjestöillä työryhmän mukaan kuitenkin tärkeä tehtävä. – On hyvä, että kansalaisjärjestöt seuraavat ja arvioivat yritystoiminnan ihmisoikeusvaikutuksia, jotta ihmisoikeusnäkökulma yritystoiminnassa edelleen vahvistuu, Riivari toteaa.

Vuoropuhelu on tarpeen, koska yrityk­set tarvitsevat riskienhallintansa tueksi tietoa ihmisoikeusnäkökulmasta ja järjestöille on hyödyllistä saada tietoa liiketoimintaan liittyvistä reunaehdoista.

Yritykset, kan­salaisjärjestöt ja muut keskeiset toimijat on tarkoitus istuttaa toimialakohtaisesti yhteiseen neuvottelupöytään ja arvioida esimerkiksi metsäteollisuuden, päivittäistavarakaupan ja tekstiiliteollisuuden osalta kullekin toimialalle olennaiset riskit sekä sitä, mikä on riittävää riskienhallintaa ja huolellisuusperiaatteennoudattamista.

Erityisesti kansainvälisessä toiminnassa ihmisoikeusongelmien kontrollointi on yrityksille vaikeaa. Yritysten vaikutusmahdollisuudet ovat rajalliset erityisesti silloin, kun ne toimivat osana kansainvälisiä verkostoja. Mietinnön mukaan ihmisoikeusrikkomuksiin puuttuminen edellyttää siksi myös ja etenkin juuri kan­sainvälistä yhteistyötä.

YK:n vuonna 2011 hyväksymien periaatteiden mukaan valtioilla ja yrityksillä on velvollisuus suojella ihmisoikeuksia. Euroopan komissio on toivonut, että jäsenmaat tekevät kansalliset toimeenpanosuunnitelmat näistä periaatteista. Suunnitelmansa ovat tähän mennessä julkaisseet Iso-Britannia, Hollanti, Italia ja Tanska.

Valtioneuvosto päätti 22.11.2012 yhteiskuntavastuun periaatepäätöksessään, että Suomessa laaditaan kansallinen toimeenpanosuunnitelma YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevista ohjaavista periaatteista. Sen val­mistelemiseksi työ- ja elinkeinoministeriö asetti työryhmän, jossa oli edustus eri ministeriöistä. Valmistelun yhteydessä työryhmä kuuli sidosryhmiä.

Työryhmän ehdotus YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden kansalliseksi toimeenpanoksi löytyy ministeriön verkkosivuilta osoitteesta: http://www.tem.fi/julkaisut

Mainokset