Tutkimus: Miten eurooppalaiset yritykset selviävät muutoksista

Sopeutuvatko eurooppalaiset yritykset muutoksiin riittävän nopeasti?

Nopeat kulttuuriset ja teknologiset muutokset ovat saattaneet vaikuttaa siihen, että eurooppalaisilla yrityksillä on turhankin ruusuinen kuva omasta muutosnopeudestaan, käy ilmi Ricoh Europen tilaamasta ja Economist Intelligence Unit -tutkimusyhtiön toteuttamasta uudesta tutkimuksesta. Yritysjohtajat pitävät kolme kertaa todennäköisemmin omaa yritystään pikaveneenä kuin tankkerina – ja uskovat kilpailijoistaan täsmälleen päinvastaista.

Lähes kaikki vastaajat pitivät nopeutta olennaisena osana yrityskulttuuriaan. Silti kolme neljäsosaa vastaajista kertoi, ettei heidän yrityksensä pysty reagoimaan muutoksiin riittävän nopeasti, ja vain yksi neljäsosa vastaajista sanoi pystyvänsä hyödyntämään uusia mahdollisuuksia ja mukautumaan odottamattomiin muutoksiin ripeästi.

Pyrkiessään lisäämään nopeuttaan eurooppalaisten yritysten on selvittävä kolmesta muustakin haasteesta : muuttuvasta työvoimasta, teknologisen kehityksen aiheuttamista muutoksista ja prosessiensa toimivuuden varmistamisesta muutosten keskellä. Vielä ei olla selvillä vesillä, kuten World Economic Forumin vastikään julkaisemasta, taloudellista kilpailukykyä käsittelevästä raportista käy ilmi. Eurooppalaiset yritykset ovat jääneet jälkeen niin Yhdysvalloista, Japanista kuin Kanadastakin melko laajalla taloudellista tilannetta seuraavien mittareiden skaalalla.

Economist Intelligence Unitin The Challenge of Speed –tutkimusraportista selviää, että nopeimmat eurooppalaiset yritykset suoriutuvat erinomaisesti kolmella tärkeällä alueella – tuote- ja palveluinnovoinnissa, uuden teknologian käyttöönotossa ja prosessiensa tehostamisessa. Vaikka alueet liittyvät vahvasti toisiinsa, harva yritys selviää kunnialla kaikista kolmesta. Vain joka kolmas yritys pystyy tarvittaessa muuttamaan prosessejaan nopeasti. Nopeissa yrityksissä onnistuneet muutosaloitteet tulevat linjaesimiehiltä ja osastojen johtajilta yrityksen korkeimman johdon sijaan. Silloin kun muutokset ovat lähtöisin etupäässä korkeimmalta johdolta, yritykset jäävät herkästi jälkeen kilpailijoitaan. Näistä yrityksistä yli puolet vastasi, että niiden on kyettävä muuttumaan jonkin verran tai erittäin paljon nopeammin seuraavan kolmen vuoden aikana.

“Perinteisten työtapojen päivittäminen digiaikaan tuntuu monista yritysjohtajista raskaalta ja vaikealtakin hankkeelta, jonka onnistumista voi olla hankala määritellä. Kuten uudesta tutkimuksesta käy ilmi , nopea sopeutuminen ja sen mukanaan tuomien etujen hyödyntäminen edellyttää, että innovointi, optimoidut liiketoimintaprosessit ja henkilöstön sitouttaminen pystytään toteuttamaan samanaikaisesti. Samoin on selvää, että kun kiireinen korkein johto jakaa vastuuta laajemmalle, pystytään myös toimimaan ketterämmin ja toteuttamaan muutoshankkeita menestyksekkäästi”, toteaa David Mills , COO, Ricoh Europe.

Vaikeudet muutosvauhdin todellisen nopeuden tunnistamisessa saattavat johtua myös yritysten sisäisistä haasteista ja pullonkauloista. Yksi suurimmista hankaluuksista on kyvyttömyys yhdistää eri teknologia-alustoja ja järjestelmiä tehokkaasti , jolloin t iedon siiloutuminen voi estää yritysjohtoa näkemästä kokonaistilannetta. Toinen haaste on kulttuurinen. Yritysten johtajilla on vaikeuksia saada työntekijöitä ja yksiköitä sitoutumaan yrityksen toimintasuunnitelmaan, ja vain yksi kymmenestä sanoo, että johdolla ja työntekijöillä on sama näkemys muutoksen suunnasta. Yhteisen suunnan löytäminen voikin olla hankalaa diginatiiveille ja heidän perinteisempää näkemystä edustaville esimiehilleen, eivätkä byrokraattiset prosessit helpota tilannetta. Reilusti alle puolet vastaajista kertoo yrityksensä poistaneen turhia hyväksyntä- ja hallintaprosesseja nopeuttaakseen toimintaansa.

“Ketteryys on yrityksille elintärkeää, kun nopeasti kehittyvä teknologia aiheuttaa muutoksia markkinoissa ja asiakassuhteissa. Nopeat yritykset eivät ole vain innovatiivisia ja innokkaita uuden teknologian hyödyntäjiä, vaan ne pystyvät myös tekemään tarvittavia muutoksia prosesseihinsa ja sitouttamaan työntekijänsä muutoksiin . Yritysjohtajien on tarkasteltava jokaista näistä osa-alueista kyetäkseen arvioimaan liiketoimintaansa kokonaisuutena ja toteamaan, että nopeus on todella osa heidän yrityskulttuuriaan. Se on olennaista tulevaisuuden menestyksen kannalta”, sanoo Mills.

Lue lisää nopeiden muutosten vaikutuksista eurooppalaisiin yrityksiin osoitteessa http://thoughtleadership.ricoh-europe.com/fi/

Mainokset