Rajavartiolakia uudistetaan: Rajavartiomiehen toimivaltuuksiin muutoksia

Rajavartiomiehen toimivaltuuksia rajavalvonnassa halutaan täsmentää. Täsmennykset koskisivat muun muassa menettelyjä rajavalvonnan henkilöntarkastuksissa, turvatarkastuksissa ja turvallisuustarkastuksissa. Rajavartiomies voisi jatkossa ohjata liikennettä liikenneonnettomuuspaikalla ilman poliisin pyyntöä sekä puuttua tehokkaammin maastoajoneuvon luvattomaan käyttöön tiellä.

Hallitus antoi tänään 30. tammikuuta eduskunnalle esityksen rajavartiolakia ja eräitä siihen liittyviä lakeja koskevista muutoksista. Lait on tarkoitus saattaa voimaan mahdollisimman pian.

Muutosten myötä rajavartiolakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös rajavartiomiehen toimivaltuuksista yhteispartiossa poliisin kanssa. Rajavartiomies voisi yhteispartiossa poliisimiehen johdolla osallistua yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisen tehtävään vastaavasti kuin poliisimies. Tällaista partiointia tehdään harvaan asutuilla alueilla ja saaristossa.

Esityksessä ehdotetaan myös, että Rajavartiolaitos voisi käyttää televalvontaa silloin, kun tutkitaan törkeää metsästysrikosta tai törkeää laittoman saaliin kätkemistä. Poliisilla vastaava oikeus on. Televalvonta voi helpottaa suunnitelmallisten sekä laajoilla ja asumattomilla alueilla tapahtuneiden metsästysrikosten tutkintaa.

Rajavyöhykkeen maanomistajia koskisisäännös velvollisuudesta sallia valtion kustannuksella rajavyöhykkeen takarajan merkintä maastoon. Nykyisin rajavyöhykkeen takarajan merkintä voi tapahtua vain maa-alueen omistajan suostumuksella. Rajavyöhykkeen lähistöllä liikkuvien on kuitenkin voitava havaita liikkumiselta rajoitetun alueen alkaminen.

Rajavyöhykkeen takarajan merkinnöistä ja merkintöjen ylläpitämisestä ei yleensä aiheudu omistajalle tai haltijalle haittaa tai vahinkoa, mutta jos näin kävisi, olisi vahingosta ja haitasta suoritettava käyvän hinnan mukainen korvaus.

Lisätietoa lakihankkeen sivuilla: http://www.intermin.fi/fi/lainvalmistelu/rajavartiolainsaadannon_tarkistaminen.

Mainokset