Yrittäjät toivoisivat julkisista tarjouskilpailuista yksinkertaisimpia

Varsinais-Suomen Maakuntaennuste 2014: Yrittäjät toivoisivat julkisista tarjouskilpailuista yksinkertaisempia ja pienempiä

Varsinaissuomalaiset yrittäjät osallistuvat vähäisessä määrin julkisiin tarjouskilpailuihin, kun vain joka kolmas yritys on osallistunut niihin. Tarjousmenettelyjen yksinkertaistaminen lisäisi pk-yritysten intoa osallistua tarjouskilpailuihin. Yrittäjät kohtaavat kilpailua julkisten toimijoiden kanssa eniten rakennusalalla ja palvelualoilla. Tulokset selviävät Varsinais-Suomen OP-liiton ja Varsinais-Suomen Yrittäjien 27.1.2014 Turussa järjestetyssä Varsinais-Suomi Kasvuun 2014 -seminaarissa, jossa julkistettiin Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen 2014 lisäkysymysten tulokset.

Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen noin 1.200 varsinaissuomalaiselta yrittäjältä keräämän tiedon pohjalta viidennes yrittäjistä arvioi kunnan tai kaupungin kilpailevan samalla toimialalla kuin vastaajan oma yritys. Eniten kilpailua yrittäjät arvioivat olevan rakennustoimialalla ja palvelualoilla, joissa runsas neljännes yrittäjistä arvioi yrityksensä kilpailevan julkisen toimijan kanssa. Vähiten kilpailua Maakuntaennusteen tulosten pohjalta on teollisuudessa, jossa 98 prosenttia vastaajista ilmoittaa, etteivät kaupungit tai kunnat kilpaile samalla toimialalla heidän edustamansa yrityksen kanssa.

Varsinaissuomalaisista yrityksistä noin kolmannes (32 %) on Maakuntaennusteen vastausten pohjalta osallistunut julkisiin tarjouskilpailuihin. Tarjouskilpailuihin osallistuneista reilusti yli puolet eli 62 prosenttia kertoo saaneensa tilauksen julkisten tarjouspyyntöjen kautta. Eniten julkisiin tarjouskilpailuihin ovat osallistuneet rakennusalalla toimivat yritykset, joista 46 prosenttia kertoo osallistuneensa niihin. Myös kuljetus ja tietotekniikka -aloilla julkiset tarjouskilpailut kiinnostavat, kun 42 prosenttia vastaajista ilmoittaa osallistuneensa niihin.

Vastaajista vain 14 prosenttia pitää kuntien tarjouspyyntöjä selkeinä ja yksiselitteisinä, kun samalla noin kolmannes pitää niitä epäselvinä. Yli puolet vastaajista ei osaa arvioida tarjouspyyntöjen selkeyttä. Erityisesti pienemmän kokoluokan yrityksissä tästä ei ole kokemusta. Kokoluokittain tarkasteltuna, mitä suuremmasta yrityksestä on kyse, sen selkeämmältä tarjouspyynnöt yrityksestä tuntuvat.

Yrityksistä viidennes arvioi, että yksinkertaisempi hankintamenettely kannustaisi heidän edustamaansa yritystä osallistumaan julkisiin tarjouskilpailuin. Vajaa viidennes arvioi osallistuvansa niihin, jos hankintojen koko olisi pienempi.

Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen lisäkysymyksissä yrittäjiä pyydettiin arvioimaan myös rahoitusmarkkinoiden sääntelyn kiristymisen vaikutuksia yritystoiminnan kehittämiseen. Lähes puolet yrittäjistä arvioi, että sääntely on vaikuttanut vastaajan oman yritystoiminnan kehittämiseen. Suurimmaksi vaikutukseksi yrittäjät ilmoittavat rahoituksen saatavuuden vaikeutumisen. Eniten rahoituksen saatavuus on vaikeutunut vähintään 50 työntekijää työllistävissä yrityksissä, joista noin joka kolmas arvioi rahoituksen saatavuuden vaikeutuneen.

Varsinais-Suomi Kasvuun 2014 -seminaarissa julkistettujen lisäkysymysten tuloksista selviää myös, että reilu puolet vastaajista arvioi, ettei yhteisöveron laskulla 20 prosenttiin ole vaikutusta yritystoiminnan laajentamiseen. Aiemmin Maakuntaennusteen raportissa julkistetun mukaisesti mahdollisella Viron veromallin soveltamisella olisi pk-yrittäjien mielestä selvästi merkittävämpiä vaikutuksia yritystoiminnan kasvuun kuin yhteisöveron laskulla, sillä lähes puolet vastaajista arvioi, että mahdollinen Viron veromallin soveltaminen lisäisi oman yrityksen kasvua.

Mainokset