Esineiden internetin viitearkkitehtuurista laaditaan standardi

Esineiden internetin (Internet of Things, IoT) viitearkkitehtuurille laaditaan kansainvälistä standardia. Standardin laatiminen aloitettiin, koska pelättiin, että ilman ohjeistavaa standardia saattaa syntyä monia erillisiä esineiden internettejä, jotka eivät olisi saumattomasti yhteentoimivia.

Ehdotus on nyt ensimmäisellä lausuntokierroksella maaliskuulle saakka.

Tekeillä oleva kansainvälinen standardi ISO/IEC NP 19654

– antaa ohjeita IoT-järjestelmien suunnitteluun ja kehittä­mi­seen
– edistää avointa ja julkista opastavaa arkkitehtuuria niin, että syntyy saumattomasti yhteentoimivia IoT‑järjestelmiä
– pyrkii tekemään uusien komponenttien liittämisestä ja poista­misesta IoT-järjestelmiin mahdollisimman yksinkertaista; tavoitteena on Plug and Play

Yhteinen viitearkkitehtuuri antaa hyvän lähtökohdan IoT-järjestelmien arkkitehtuuriratkaisujen kehittämiselle ja implementoinnille. Hyötynä on paitsi kerralla rakenteeltaan yhteensopivat järjestelmät, myös ajalliset ja rahalliset säästöt, koska järjestelmän rakentamista ei tarvitse aloittaa alusta, vaan voidaan räätälöidä jo olemassa olevista IoT-arkkitehtuureista itselle sopiva. Myös riskit vähenevät, kun hyödynnetään standardin hyvät käytännöt ja vältetään muiden tekemät virheet.

Standardiehdotus ISO/IEC NP 19654 esineiden internetin viite­arkki­teh­tuu­riksi on lausuntokierroksella Suomessa 7.3.2014 saakka. Esineiden inter­netin standardeja laaditaan kansainvälisessä työryhmässä ISO/IEC JTC 1 WG 5.

Mainokset