Ministeri Räsänen: Viranomaisyhteistyö ja rajaturvallisuus tärkeitä terroristitekojen torjunnassa

Sisäministeri Päivi Räsänen on tänään osallistunut Ateenassa pidettyyn epäviralliseen EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvoston kokoukseen. Keskustelun aiheina sisäministereillä oli oikeus- ja sisäasioiden alueen kehittäminen vuoden 2014 jälkeen sekä terrorismi ja rajaturvallisuus.

Terrorismia ja rajaturvallisuutta koskevan keskustelun tarkoituksena oli pohtia, miten rajavalvonnan keinoin voitaisiin ennaltaehkäistä terrorismia sekä terroristista ja ekstremististä liikehdintää. Puheenjohtajavaltio Kreikka nosti esiin myös kysymyksen siitä, voidaanko ulkomaalaisia taistelijoita estää matkustamasta konfliktialueille.

Rajaturvallisuuden rooli terroritekojen ennalta ehkäisyssä EU:n alueella ja ekstremistien liikkumisen valvomisessa ulkorajojen yli on Suomen näkemyksen mukaan merkittävä.

– Suomessa tärkeimpiä käytössä olevia terrorismin torjunnan elementtejä ovat tehokas viranomaisten välinen yhteistyö ja kansallinen rajanylitystietojärjestelmä, totesi ministeri Räsänen. Hän korosti, että järjestelmän tulisi olla EU:n laajuinen.

Räsäsen mukaan myös yhteistyö kolmansien maiden kanssa on ensisijaisen tärkeää. Hän piti tärkeänä lähtö- ja kauttakulkumaiden sitouttamista yhteistyöhön ja terrorismin torjuntaan sekä ekstremistien liikkeiden valvontaan omalla alueellaan.

Lisäksi ministeri Räsänen painotti viranomaisten yhteistyötä ja ja EU:n yhdennetyn rajaturvallisuusjärjestelmän (Integrated Border Management) tehokasta käyttöä. Räsäsen mielestä järjestelmän käyttöä tulee EU-tasolla kehittää turvallisuuden tason ja palvelun laadun yhdenmukaistamiseksi.

Ulkomaalaisten taistelijoiden matkustamiseen ei turvallisuusviranomaisilla Räsäsen mukaan ole tällä hetkellä lainsäädännöllisiä keinoja puuttua.

– Oikeusministeriössä valmistellaan parhaillaan lakimuutosta terroristiseen koulutukseen osallistumisen kriminalisoinniksi, joka toteuduttuaan auttaa osaltaan ennalta ehkäisemään matkustamista terrorismiaikeissa, hän totesi.

– Turvallisuusviranomaiset tiedottavat mahdollisuuksien mukaan konfliktialueille matkustaville niistä riskeistä, joita he saattavat kohdata alueella. Yksi keino tähän on keskustelu sekä lähdössä olevien että palaavien matkalaisten kanssa.

Räsänen nosti esiin myös Suomen kansallisen toimenpideohjelman väkivaltaisen ekstremismin ennalta ehkäisemiseksi.

– Siinä pyritään konkreettisilla toimenpiteillä tunnistamaan varhaisia merkkejä väkivaltaisesta ekstremismistä sekä puuttumaan niihin, hän kertoi.