Oulun yliopisto perustaa kaivos- ja vuorialan tiedekunnan


Oulun yliopisto perustaa kaivos- ja vuorialalle uuden tiedekunnan 1.8.2014 alkaen. Sen koulutustoiminta alkaa täysimittaisena lukuvuoden 2014–2015 aikana. Tavoitteena on kehittää tiedekunnasta valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittävä kaivannaisalaan erikoistunut osaamisyksikkö. Perustamisesta päätti Oulun yliopiston hallitus 18.12.2013.

”Suomessa suunnitellaan tällä hetkellä useiden uusien kaivosten avaamista, toimivien kaivosten laajentamista ja meneillään on lukuisia malminetsintäprojekteja. Pääosa tästä toiminnasta sijoittuu Pohjois-Suomeen. Siksi alan koulutuksen ja tutkimuksen vahvistaminen Oulun yliopistossa on perusteltua”, sanoo rehtori Lauri Lajunen Oulun yliopistosta.

Oulu Mining School on vuonna 2007 Oulun yliopistoon perustettu vuorialan koulutus- ja tutkimusverkosto, jonka ydintoimijoita ovat geotieteiden laitos, prosessi- ja ympäristötekniikan osasto sekä täydentävien opintojen keskus. Sitä kehitetään nyt niin, että geotieteistä, kaivostekniikasta ja rikastustekniikasta muodostetaan Oulu Mining School -tiedekunta. Se kattaa koko kaivostuotantoketjun osaamisen ja siinä työskentelee seitsemän professoria ja muuta henkilökuntaa.

Kaivos- ja vuorialan tiedekuntaan tullaan perustamaan kolme kandidaatti- ja maisterivaiheen opinnot kattavaa koulutusohjelmaa, geotieteiden, kaivostekniikan ja rikastustekniikan koulutusohjelmat. Tiedekunnasta alkaa noin viiden vuoden kuluttua valmistua malmigeologeja, maaperägeologeja ja geofyysikoita sekä kaivos- ja rikastustekniikkaan erikoistuneita diplomi-insinöörejä.

”Tämän hetken arvioiden mukaan kaivannaisalalle tarvitaan seuraavien kymmenen vuoden aikana uusia ammattilaisia noin 5300, joista yliopistotutkinnon suorittaneita 600”, taustoittaa rehtori Lajunen.

Uuden tiedekunnan kaavaillaan ottavan sisään 50–60 uutta opiskelijaa vuosittain. Tällä hetkellä geotieteitä Oulun yliopistossa opiskelee noin 210 ja vuorialaa noin 30 opiskelijaa prosessi- ja ympäristötekniikan osastossa.

Uuden tiedekunnan arvioidaan merkittävästi vahvistavan kaivannaisalan tutkimustoimintaa Oulun yliopistossa. Oulu Mining School on jo monipuolisesti verkostoitunut useiden yliopiston muiden yksiköiden sekä kansallisten ja kansainvälisten kumppaneiden, kuten Luulajan teknillisen yliopiston kanssa.

Uuden tiedekunnan toiminta rahoitetaan siihen siirtyvien yksiköiden saamalla rahoituksella ja eri rahoituslähteistä saatavalla uudella rahoituksella. Tulosneuvotteluissa opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa Oulun yliopisto on sopinut ottavansa johtavan aseman kaivosalan koulutuksessa ja tutkimuksessa, ja tätä tehtävää varten Oulun yliopisto on saanut käynnistämisrahoitusta yhteensä 1,2 miljoonaa euroa jaettuna neljälle vuodelle.

Oulun yliopisto on käynyt rahoitusneuvotteluja myös muiden rahoittajien, muun muassa Pohjois-Pohjanmaan liiton kanssa. Lisäksi Oulun yliopisto käyttää strategista rahoitusta ja sijoitustoimintansa tuottoja tiedekunnan perustamisen rahoittamiseen.

Kun uuden tiedekunnan opiskelijat alkavat valmistua ja sen tutkimustoiminta on täydessä käynnissä, tiedekunnan perusrahoitus saadaan tulosten mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituskaavalla. ”Tavoitteena on vakiinnuttaa tiedekunnan rahoitus viiden ensimmäisen toimintavuoden aikana opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmallin mukaiseksi kuten toimivat muutkin tiedekunnat”, sanoo Lajunen.

Oulun yliopisto on aiemmin päättänyt rakenteellisesta uudistumisestaan niin, että vuoden 2014 alusta siinä toimii yhdeksän tiedekuntaa aiempien kuuden sijasta. Uudesta Oulu Mining School -tiedekunnasta tulee kymmenes Oulun yliopiston tiedekunta. ”Oulun yliopisto kehittää toimintaansa määrätietoisesti huolimatta siitä, että yliopistojen valtionrahoitus on viime vuosina pienentynyt”, toteaa Lajunen.

Mainokset