Hallitus esittää yhteisöverokannan alentamista 20 prosenttiin

Hallitus esittää yhteisöverokannan alentamista 20 prosenttiin sekä muutoksia osinkoverotukseen ja yritysveropohjaan

Hallitus esittää muutoksia yhteisöverokantaan, pääomantuloveron progressioon sekä elinkeinotoiminnan, osinkotulon ja vapaan oman pääoman rahastosta tapahtuvan varojenjaon verotukseen. Tarkoituksena on siirtää yritysverotuksen painopistettä yhtiön käyttöön jäävien tulojen verottamisesta kohti yhtiöstä nostettavien varojen verotusta.

Tänään 13. marraskuuta eduskunnalle annetun esityksen mukaan yhteisöverokantaa alennettaisiin nykyisestä 24,5 prosentista 20 prosenttiin. Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa laaditun arvion mukaan yhteisöverokannan alentaminen kasvattaa eniten pääomaintensiivisten toimialojen tuotantoa, jota on erityisesti vientiteollisuudessa. Pääomakannan kasvun myötä myös työvoiman kysyntä lisääntyy. Selvityksen mukaan työllisyys paranisi keskipitkällä aikavälillä noin 5 000 – 7 000 henkilöllä.

Pääomatulosta suoritettavan korkeamman verokannan, 32 prosenttia, soveltamisen rajaa laskettaisiin nykyisestä 50 000 eurosta 40 000 euroon.

Luonnollisen henkilön saamasta listatun yhtiön jakamasta osingosta 85 prosenttia olisi veronalaista pääomatuloa. Listaamattoman yhtiön jakamasta osingosta olisi 25 prosenttia veronalaista pääomatuloa siltä osin kuin osingon määrä vastaisi osakkeen matemaattiselle arvolle laskettua kahdeksan prosentin vuotuista tuottoa, kuitenkin enintään 150 000 euroa. Euromääräisen rajan ylittävältä osalta osingosta 85 prosenttia olisi veronalaista pääomatuloa. Kahdeksan prosentin vuotuista tuottoa vastaavan määrän ylittävältä osalta osingosta olisi 75 prosenttia veronalaista ansiotuloa.

Yhteisön saaman osingon verotusta muutetaan nk. ketjuverosääntöä kiristämällä. Osinko olisi jatkossa kokonaan veronalaista tuloa jos osinkoa jakava yhteisö on listattu yhtiö ja osingonsaaja listaamaton yhtiö, joka ei omista osinkoa jaettaessa välittömästi vähintään 10 prosenttia osinkoa jakavan yhtiön pääomasta. Osinko olisi kokonaan veronalaista tuloa myös silloin, kun osinko on saatu muualta kuin ETA-valtiosta.

Lausunnolla olleesta hallituksen esitysluonnoksesta poiketen raha-, vakuutus- ja eläkelaitosten sijoitusomaisuusosakkeiden perusteella saaman osingon veronalainen osa olisi 75 prosenttia nykyisen sääntelyn mukaisesti.

Osakeyhtiölaissa tarkoitettua varojenjakoa vapaan oman pääoman rahastosta pidettäisiin verotuksessa osinkona. Listaamattoman yhtiön varojenjako vapaan oman pääoman rahastosta rinnastettaisiin kuitenkin luovutukseen, jos yhtiö palauttaisi osakkeenomistajalle hänen tekemänsä pääomasijoituksen kymmenen vuoden kuluessa sijoituksen tekemisestä. Lausunnolla olleeseen hallituksen esitysluonnokseen verrattuna muutoksia on tehty sijoitukselle asetetun aikarajan ja vähennettävän hankintamenon osalta.

Edustusmenot säädettäisiin elinkeinotoiminnan tulosta laskettaessa kokonaan vähennyskelvottomiksi menoiksi.

Osuuskunnan vähennyskelpoista ylijäämää rajattaisiin sekä vähennykseen oikeutettujen osuuskuntien että vähennyskelpoisen määrän suhteen. Hallituksen esitystä on tältä osin täsmennetty esitysluonnoksesta annetut lausunnot huomioon ottaen. Lausunnolla olleesta esitysluonnoksesta poiketen hallitus ei esitä tässä yhteydessä muutoksia osuuskunnan jäsenen verotukseen, jolta osin valmistelua jatketaan ja asiasta annetaan erillinen esitys.

Yhteisöjen, avointen yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden korkovähennysoikeuden rajoittamista koskevaa sääntelyä muutettaisiin siten, että vähennyskelpoisten korkojen enimmäismäärä pienennettäisiin 30 prosentista 25 prosenttiin ja prosenttiosuuden laskentapohjaan lisättävistä eristä poistettaisiin rahoitusomaisuuden menetykset ja arvonmuutokset.

Tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina 2013 – 2015 annetun lain sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennystä koskevan lain voimassaoloaikaa esitetään lyhennettäväksi koskemaan vain vuosia 2013 ja 2014.

Lausunnolla olleesta esitysluonnoksesta poiketen hallitus ei esitä muutoksia pitkäaikaisen irtaimen käyttöomaisuuden poistoihin.

Muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2014 alusta ja ne koskisivat pääsääntöisesti vuodelta 2014 toimitettavaa verotusta. Varojenjakoa koskevaa sääntelyä sovellettaisiin listaamattomasta yhtiöstä saatuun varojenjakoon ensimmäisen kerran vuonna 2016, jos pääomasijoitus on tehty ennen vuotta 2014.

Jos verotulojen kertymä ei kehity odotetusti eikä valtion velkasuhde ole taittumassa vuoteen 2015 mennessä, hallitus tekee osana sopeutustoimia uusia veroratkaisuja ja karsii elinkeinotukia sekä tehostaa harmaan talouden vastaisia toimia niin, että verotulot kasvavat. Mahdolliset elinkeinotukien vähennykset toteutetaan ja ajoitetaan siten, että ne eivät haittaa yritystoiminnan investointeja ja elpymistä. Kokonaisuuden on vahvistettava kasvua, työllisyyttä ja verotuksen oikeudenmukaisuutta.

Mainokset