Metsäpoliittinen selonteko lähti lausunnoille

Metsillä on monia käyttömuotoja ja merkityksiä, mutta mitkä niistä nostetaan politiikan keskiöön? Tähän vastaa metsäpoliittinen selonteko, joka lähti lausunnoille 11.11. Selonteossa määritellään pitkän aikavälin tahtotila ja linjaukset metsiemme käytölle vuoteen 2050 asti. Työn laatii maa- ja metsätalousministeriö, mutta sen tekemisessä on mukana myös monia muita tahoja. Selontekoa varten on myös kuultu useita eri sidosryhmiä. Ehdotettu visio on:

”Metsien kestävä käyttö on kasvavan hyvinvoinnin lähde”

Visio kuvaa metsien yhteiskunnalle tarjoamia mahdollisuuksia. Metsäpolitiikalla halutaan luoda edellytyksiä biotalouden kasvulle ja muulle metsistä syntyvälle hyvinvoinnille. Kasvavaan hyvinvointiin kuuluvat muun muassa metsiemme tuotteisiin perustuvat kasvavat kansantalouden tulot, työllisyyden ja yrittäjyyden kasvu, terveys ja virkistäytyminen sekä tietysti monimuotoiset ja hyvinvoivat metsät. Metsiemme kasvu on hyvän metsänhoidon ansiosta yli 100 miljoonaa kuutiometriä vuodessa ja hakkuumäärät ovat olleet viime vuosina 50-55 miljoonaa kuutiometriä. Meillä on siis runsaat metsävarat, joiden monipuolinen hyödyntäminen antaa hyvät mahdollisuudet biotalouden kasvuun.

Suomen metsäsektori elää suurinta murrosta yli sataan vuoteen. Myllerrystä aiheuttaa muun muassa globalisaatio, ilmaston muutos, ICT-teknologian nopea kehitys ja väestörakenteen muutos. Nämä muutokset voivat olla metsäalalle uhka tai mahdollisuus, riippuen siitä kuinka hyvin ja kuinka ajoissa niihin varaudutaan. Joustavat rakenteet tukevat metsiin perustuvien elinkeinojen uudistumista.

Selonteon strategiset päämäärät kertovat, miten vision hyvinvointia lähdetään tavoittelemaan. Metsäpolitiikan keskeisiksi päämääriksi ehdotetaan seuraavia:

  • Suomi on kilpailukykyinen toimintaympäristö metsiin perustuville liiketoiminnoille.
  • Metsäala ja sen rakenteet uudistuvat ja monipuolistuvat.
  • Metsät ovat aktiivisessa, kestävässä ja monipuolisessa käytössä.