Väitös: Oppimisen motivaatio on oppilaan ja tilanteen välistä dynamiikkaa

Oppilaat tulkitsevat oppimistilanteita tietynlaisten ’motivationaalisten linssien’ läpi, jotka muovaavat sitä, miten he tilanteen kokevat ja miten he siihen reagoivat. – Nämä erot oppilaiden suuntautumisessa oppimiseen heijastuvat tehtävissä viriävään motivaatioon; erilaisia kouluun liittyviä tavoitteita painottavat oppilaat suhtautuvat myös yksittäisiin oppimistehtäviin eri tavoin, osin tehtävän ominaisuuksistakin riippuen, toteaa Anna Tapola, jonka väitöstutkimus tarkastetaan Helsingin yliopistossa 8.11.

Tilannekohtaisessa motivaatiossa on siis kyse oppilaan ja tilanteen tai tehtävän ominaisuuksien välisessä vuorovaikutuksessa syntyvästä prosessista. – Siinä missä oppimishakuinen oppilas saattaa kokea asteittain vaikeutuvan tehtävän myönteisenä haasteena ja kiinnostua siitä yhä enemmän työskentelyn edetessä, suoriutumis- tai välttämishakuinen oppilas voi ahdistua tai passivoitua suoriutumispaineiden seurauksena, jolloin tehtävänaikainen motivaatio ja kiinnostus heikkenevät, Tapola jatkaa.

Tilannekohtaisella motivaatiolla näyttää olevan merkitystä myös oppimisen kannalta: oppilaan luottamus kykyynsä selviytyä tehtävästä ja tehtävänaikainen kiinnostuksen lisääntyminen ennustavat parempaa oppimistulosta.

Anna Tapola tutki väitöskirjaansa varten ala- ja yläkoulun oppilaita. Oppilaiden yksilöllistä ja tilannekohtaista motivaatiota tutkittiin kyselylomakkeiden avulla. Tilannekohtaisen motivaation toistomittaukset suoritettiin erilaisten oppimistehtävien aikana osana oppilaiden normaalia luokkatyöskentelyä.

Tapolan tutkimuksen tulokset korostavat oppilaiden yksilöllisten motivationaalisten erojen tunnistamisen tärkeyttä: eri tavoin oppimiseen suuntautuvat oppilaat tarvitsevat erilaista tukea sekä oppimistehtävän alussa että sen aikana. Pelkästään tehtävän ominaisuuksien avulla ei todennäköisesti kyetä häivyttämään oppilaiden eroja motivaatiossa. Oppilaat tulkitsevat oppimistilanteen ja opettajan toiminnan osittain eri tavoin, jolloin tietyt motivointikeinot tuskin toimivat kaikille samalla tavalla. Tutkimuksen mukaan oppilaiden erilaisten tavoitteiden ja kiinnostusten sekä niiden pohjalta muodostuvien tilannetulkintojen ymmärtäminen on ensimmäinen askel pyrittäessä tukemaan myönteisiä oppimiskokemuksia.