Suomi tarvitsee elinvoimaisia kuntia

Kuntien mahdollisuudet elinvoiman kehittämiseen turvattava

Uuden kuntalain valmistelun yhteydessä on syytä selvittää EU:n kilpailuoikeuden vaikutuksia kuntien toimintaan. Kuntaliitto korostaa kuitenkin, että kuntien elinvoiman edistäminen ei saa vaikeutua. Yhteiskuntamme hyvinvointi ja uudistuminen edellyttävät myös kuntien toimenpiteitä.

Kuntaliitto järjesti keskiviikkona 30.10. kuntalain uudistukseen liittyvän tilaisuuden, jossa keskusteltiin kunnan toimimisesta markkinoilla sekä mahdollisuuksista edistää alueensa elinkeinotoimintaa. Yksi kuntalain uudistuksen yhteydessä esillä ollut kysymys on kunnan takauksen ja lainan antamisen mahdollinen rajoittaminen vain kuntakonserniin kuuluville tai kuntaomisteisille yhtiöille. Sama kysymys on ollut esillä jo edellisen kuntalain kokonaisuudistuksen yhteydessä.

– Lain valmistelussa on tarkkaan arvioitava, minkälaisia vaikutuksia rajoituksella olisi elinvoiman edelly-tysten luomiseen, toteaa Kuntaliiton toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.

Kuntien takauskanta on nyt yhteensä noin 6,9 miljardia euroa. Siitä kuntakonsernin ulkopuolisille yhteisöille on annetut takaukset ovat 0,95 miljardin euron verran.

-Kuntien tosiasialliset mahdollisuudet tukea yritystoimintaa ovat jo nyt rajoittuneet merkittävästi lähinnä EU:n valtiontukisäännösten vuoksi, toteaa Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.

Kuntien myöntämiin takauksiin sovellettavat EU:n valtiontukisäännökset varmistavat myönnetyn tuen soveltumisen yhteismarkkinoille.

Kunta edistää elinvoimaa markkinoilla

Kuntalain valmistelussa on keskusteltu myös siitä, minkälainen rooli kunnalla tulisi olla markkinoilla toimijana. Kunnan toimialan rajoittamisestakin on keskusteltu.

Perinteisesti kunnan ei ole katsottu voivan hoitaa puhtaasti kaupallista tai teollista toimintaa. Yhteiskunnallinen kehitys on kuitenkin johtanut kunnan ja yksityisen sektorin rinnakkaiseen toimintaan useilla eri aloilla.

– Kuntien mahdollisuudet osallistua aktiivisesti eri rooleissa markkinoille varmistavat alueen elinvoimaan vaikuttamista. Kunta ottaa hoitaakseen vain sellaisia tehtäviä, jotka edistävät asukkaiden hyvinvointia ja paikallista elinvoimaa.

– Kuntaliitto ei kannata kunnan toimialan rajoittamista uudessa kuntalaissa, vaan kunnan tulee voida jatkossakin oman harkintansa perusteella osallistua alueensa elinvoiman parantamiseen tilanteen edellyttämällä tavalla, sanoo Kuntaliiton toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.

Kunnan ja yksityisen sektorin rinnakkainen toiminta on nähty yhteiskunnassamme osittain ongelmallisena. Huoli kohdistuu ennen kaikkea siihen, toimiiko kunta markkinoilla samojen periaatteiden mukaisesti kuin yritykset.

– Tähän ongelmaan on jo vastattu syyskuun alussa voimaan tulleella nykyisen kuntalain muutoksella. Säännös velvoittaa kunnan yhtiöittämään kilpailutilanteessa markkinoilla olevan toimintansa. Lisäksi Kilpailu- ja kuluttajavirasto valvoo kilpailun edellytyksistä julkisen ja yksityisen toimijan välillä, sanoo Kuntaliiton johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff.

Kuntaliitto järjestää vielä tänä vuonna kaksi kuntalain uudistukseen pureutuvaa seminaaria. Keskiviikkona 20. marraskuuta keskustellaan demokratiasta ja tiistaina 17. joulukuuta kuntien ja valtion suhteista.

Mainokset