Yritysten sääntelytaakka ja lakiesitykset tarkasteluun

Työ- ja elinkeinoministeriö käy jatkossa läpi lakiesitysten yritysvaikutuksista tehdyt arviot. Tavoitteena on vähentää lainsäädännöstä yrityksille aiheutuvaa taakkaa ja parantaa näin suomalaisten yritysten kilpailukykyä sekä lainvalmistelun laatua.

Uuden menettelyn taustalla on hallituksen rakennepoliittinen ohjelma. Sen mukaan hallitus sitoutuu välttämään loppuhallituskauden aikana teollisuudelle aiheutuvien kustannusten tai sääntelytaakan lisäämistä.

Yritysvaikutusarvioiden kehittämisen tavoitteena on myös, että eduskunnalla on käytettävissään entistä enemmän tietoa lakia valmisteltaessa. Hallituksen esitys on eduskunnalle, kansalaisille ja yrityksille tärkeä tietolähde lainvalmistelusta ja sen taustalla olevista tekijöistä. Muun muassa OECD on kiinnittänyt tähän huomiota maaraportissaan.

Vastaisuudessa ministeriöiden tulee lähettää työ- ja elinkeinoministeriön arvioitavaksi kaikki sellaiset lakiesitykset, joita sovelletaan yrityksiin tai joilla on vaikutuksia yrityksiin tai teollisuuteen. Arviointimenettely tehdään samaan aikaan lakiesityksen lausuntokierroksen kanssa. Työ- ja elinkeinoministeriö antaa yritysvaikutusarviosta lausunnon, jonka avulla arviota voi tarvittaessa kehittää.

Tarkoituksena on kehittää arvioiden laatua. Hyvin valmistellussa yritysvaikutusarviossa tuodaan muun muassa esille ne yritykset, joita sääntely koskee, ja tunnistetaan, miten laki vaikuttaa yrityksen toimintaan. Lisäksi arvioidaan lain tai lakimuutoksen aiheuttamat kustannukset yritykselle.

Hyvä arvio tuo myös esiin sen, ovatko vaikutukset pienille yrityksille suhteellisesti suuremmat kuin isoille ja onko esityksellä vaikutuksia yritysten väliseen kilpailuun.

Työtä ohjaa valtiosihteereistä koostuva ryhmä, jota vetää työministerin valtiosihteeri Janne Metsämäki. Vastuuministeriöiden valtiosihteerien ja sidosryhmien tapaamisissa puolivuosittain tarkastellaan muun muassa keventämistoimien edistymistä. Tapaamisten tarkoituksena on edistää yritysten sääntelytaakkaa vähentävien hankkeiden etenemistä sekä tunnistaa ajoissa taakkaa lisäävät lakialoitteet.

Lisätietoja työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.tem.fi/yritykset/lainsaadannon_yritysvaikutusten_arviointi

Mainokset