Halvin hinta on ratkaisevin kriteeri julkissa hankinnoissa

Halvin hinta on ratkaisevin kriteeri tuottajan valinnassa. Innovatiivisuus tai asiakaslähtöisyys merkitsevät vähän palvelutuottajan valinnassa. Nykymenettelyt eivät tue uusien toimintatapojen ja teknologioiden käyttöönottoa sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Tiedot käyvät ilmi työ- ja elinkeinoministeriön 30.9.2013 julkistamasta tutkija Pekka Lithin raportissa ”Julkiset hankinnat ja toiminnan kehittäminen sosiaali- ja terveyspalveluissa”.

Julkisten hankintojen arvo sosiaali- ja terveyspalveluissa oli vuonna 2012 noin 2,7 miljardia euroa.. Yksityisten palvelujen merkitys julkisessa terveydenhuollossa on huomattavasti pienempää kuin sosiaalipalveluissa, mikä johtuu kuntayhtymien vahvasta asemasta erikoissairaanhoidossa.

Hankinnat vaikuttavat markkinoiden kehitykseen

Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnoissa on painotettu palvelun hintaa ja yritysten olemassa olevaa osaamista, toimitusvarmuutta, taloudellisia ja henkilöstövoimavaroja sekä aiempia referenssejä ja kokemuksia. Tämä on suosinut vanhoja ja suuria toimittajia. Se on myös osaltaan voinut edistää viime vuosina voimistunutta yritystoiminnan keskittymistä sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Uudet innovaatiot ja toimintatavat voisivat olla kuitenkin nuorten pk -yritysten vahvuuksia, mutta voimavarojen ja aiemmin referenssien puute voivat estää niiden pääsyn julkisten hankintojen toimittajiksi.

Painopiste asiakkaan valintaan perustuvaan tuotantoon

Julkisten hankintayksikköjen käyttämät hankintamenettelyt eivät näytä kehittävän palvelujen laatua, tuottavuutta tai markkinoiden monipuolisuutta. Vaihtoehto olisi asiakkaan oikeus valita itse palvelutuottajansa. Palvelusetelijärjestelmä on ollut hyödyllinen välivaihe asiakkaan valintaan perustuvan palvelutuotantomallin juurruttamisessa julkisrahoitteisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Julkisrahoitteisessa palvelutuotannossa olisi kuitenkin tärkeää parantaa tuottavuutta ja palvelujen vaikuttavuutta sekä laajentaa asiakkaan valinnan vapautta kaikkiin palveluntuottajiin.

Raportin tiedot perustuvat hankintasäännösten piiriin kuuluvien hankintojen ilmoituskanavan HILMAn tietoihin ja sosiaali- ja terveyspalvelualan yrittäjille tehtyyn kyselyyn. Raportti on luettavissa osoitteessa http://www.tem.fi/julkaisut

Mainokset