Tulevaisuuden johtajuudessa intuition taito korostuu

Osaamisen kehittäminen tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Onnistunut viestintä ja nopeat reagoinnit vaativat tietoisen intuition hyödyntämistä.

– Tulevaisuudessa johtamisessa on tärkeää aistia tilanteita ja mukauttaa omaa viestintäänsä sekä toimintaansa niihin sopivaksi, toteaa työyhteisöjen kehittämiseen keskittyvän Algu Oy:n coach Nenne Amnell.
Koska muutos työelämässä on jatkuvaa, Amnell pureutuu kehittämään esimiesten ja johtajien vuorovaikutus-, viestintä- ja intuitiotaitoja.

– Onnistuneessa johtajuudessa kulminoituvat ammattitaito, kypsä minäkuva sekä kommunikaatiohalukkuus.
– Aistiakseen kokonaisvaltaisesti työyhteisön ja ympäristön signaaleja esimiehen tulee olla avoin ympäristölle. Suurin osa tiedosta on sanatonta, joten kaikkinainen läsnäolo ja havaintoherkkyys ovat tärkeitä. Siten myös viestintä tehostuu.

Amnell kehottaa johtajia aktivoimaan aivojaan ja aistejaan itselle uusin tavoin. – ”Ravistellessamme” kaavautuneita toimintamallejamme aivoradat uudelleenreitittyvät avaten erilaisia näkökulmia ja tehostaen ongelmanratkaisukykyä.
Algu pyrkii omissa valmennuksissaan tilanneherkkyyteen ja poikkitieteelliseen lähestymistapaan. – Tulemme mukaan yrityksen arkeen ja autamme avaamaan aistikanavat käyttöön. Kun ihmiset itse alkavat toimia intuitionsa ohjaamina, muutokset työssä ja toimintaympäristössä tapahtuvat luonnollisesti ja näin me olemme tehneet itsemme tarpeettomiksi.

Mainokset