Julkisen hallinnon asiakaspalvelua uudistetaan

Vuoden 2014 talousarvioesitys VM:n hallinnonalalla

Valtiovarainministeriön hallinnonalan määrärahoiksi esitetään vuodelle 2014 yhteensä 16 947 miljoonaa euroa, mikä on 35 miljoonaa euroa vähemmän kuluvan vuoden varsinaiseen talousarvioon verrattuna. Tästä kuntien tukemiseen suunnataan 8 680 miljoonaa euroa sekä eläkkeisiin ja korvauksiin 4 570 miljoonaa euroa. Maksut Euroopan unionille ovat 1 925 miljoonaa euroa.

Kuntatalous

Vuonna 2014 kuntien verotulot ovat noin 20,8 miljardia euroa, ja niiden arvioidaan kasvavan 2 prosenttia. Talousarvioesitykseen liittyy veroperustemuutoksia, jotka lisäävät ja vähentävät kunnallisveron tuottoa. Nämä muutokset on otettu huomioon vähentämällä valtionosuuksia.

Vuonna 2014 valtio rahoittaa kuntien peruspalveluja valtionapujen kautta yhteensä noin 10,6 miljardilla eurolla. Peruspalvelubudjettitarkastelun valtionavut vähenevät vuodelle 2013 budjetoituun verrattuna noin 162 miljoonalla eurolla. Laskennallisiin valtionosuuksiin esitetään yhteensä 9,6 miljardia euroa ja muihin valtionavustuksiin noin 1,0 miljardia euroa.

Valtionosuusjärjestelmään sisältyvä valtionosuusprosentti kuvaa valtion ja kuntien välistä kustannusten jakoa. Vuonna 2014 kunnan peruspalvelujen valtionosuuden valtionosuusprosentti on 29,57. Näin ollen kunnan rahoitusosuus peruspalveluihin on 70,43 prosenttia. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman perusopetuksen jälkeisen koulutuksen valtionosuusprosentti on 41,89. Kuntien valtionavut määräytyvät pääosin laskennallisin perustein ja ovat kunnan tuloina yleiskatteisia, eli kunta voi harkintansa mukaan päättää niiden käytöstä.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta vähennetään valtiontalouden kehyspäätösten mukaan 362 miljoonaa euroa vuoden 2013 tasoon verrattuna. Valtionosuuksien indeksikorotus on 2,4 prosenttia ja se lisää peruspalvelujen valtionosuutta 190 miljoonalla eurolla. Kuntien valtionosuuksiin vaikuttaa ikärakenteen ja väestön määrän ja muiden laskentatekijöiden muutos. Valtionosuudet lisääntyvät niistä johtuen 81,4 miljoonaa euroa.

Kuntien tehtävien ja velvoitteiden rahoituksen tasapainoa tarkastellaan peruspalveluohjelmassa ja siihen liittyvässä vuosittaisessa peruspalvelubudjetissa, joka on osa valtion kehys- ja talousarviomenettelyä. Budjettiesitykseen sisältyvien toimenpiteiden arvioidaan kokonaisuudessaan heikentävän kuntien rahoitusasemaa vuoteen 2013 verrattuna nettomääräisesti 257 miljoonalla eurolla.

Kuntatalous pysyy alijäämäisenä vuonna 2013. Kuntatalouden velkaantuminen jatkuu vuonna 2014. Vuosina 2015-2017 kuntatalouden näkymät heikkenevät edelleen, sillä ilman uusia toimenpiteitä toimintamenojen kasvu uhkaa jatkua kuntien tulojen kasvua nopeampana. Talouskasvu jatkuu hitaana, joten myös verotulojen kasvu on vaatimatonta. Valtiontalouden sopeutustoimet puolestaan hillitsevät valtionosuuksien kasvua.

Eläkemenot kasvussa

Vuodelle 2014 esitetään 4 530 miljoonan euron rahoitusta valtion eläkelain mukaisten menojen maksamiseen. Kasvua tässä määrärahassa on 156 miljoonaa euroa vuoden 2013 vastaavaan lukuun verrattuna. Kasvu johtuu indeksitarkastuksista sekä alkavien eläkkeiden tarkentuneista arvioista.

Hallintopoliittisilla toimilla tuottavuuskehitys nousuun

Julkisen hallinnon tuottavuutta edistäviin tietohallintohankkeisiin, tutkimusten ja palveluiden hankkimiseen sekä keskeisiin tietohallinto- ja tietojärjestelmähankkeisiin ehdotetaan yhteensä 70 miljoonaa euroa keskitettyä rahoitusta. Hallitusohjelman mukaisesti jatketaan julkisten tietovarantojen avaamista kansalaisten, yritysten ja koko yhteiskunnan käyttöön. Valtion yhteisten perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalvelujen palvelukeskus (TORI) aloittaa toimintansa vuonna 2014.

Julkisen hallinnon asiakaspalvelua uudistetaan ja tavoitteena on koota valtion ja kuntien käyntiasiakaspalvelu vuoden 2015 alussa alkavan siirtymäkauden aikana mahdollisimman laajasti koko maan kattaviin yhteisiin asiakaspalvelupisteisiin, joista asiakas saa palvelua yhden luukun periaatteella. Tähän liittyy myös sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaan (SADe-ohjelma) sisältyvä etäpalveluhanke, jonka tavoitteena on tarjota kansalaisille etäpalveluyhteyksiä viranomaisiin.

Valtion sisäisiä palveluja kehitetään tuottamaan päätöksenteon tarpeita tukevaa tietoa ja tukemaan päivittäistä johtamista. Tavoitteena on, että valtion toimijat toimivat yhtenäisten prosessien mukaan ja hyödyntävät prosesseissa yhteisiä tietojärjestelmiä. Valtion toimitilojen käyttöä tehostetaan ja tilatehokkuutta parannetaan vastaamaan muuttuneita työtapoja ja kansalaisten sähköisen asioinnin lisääntymistä.

Mainokset