Suomeen tuli uusi tavaraliikennelaki voimaan

Valtioneuvoston julkistama tavaraliikennelain uudistus mullistaa kaupallisen tavarankuljetuksen Suomessa. Kahdessa erässä – huhtikuussa 2013 ja heinäkuussa 2014 – voimaan tuleva laki tukkii porsaanreikiä ja tarjoaa lisää välineitä harmaan talouden torjuntaan. SKAL pitää yhtenä tärkeimmistä uudistuksista tilaajan vastuun laajenemista: Kuljetuksen tilaajalle tulee velvollisuus varmistaa, että kuljetuksen suorittajalla on puhtaat paperit.

Lainmuutoksella saamme tuntuvan tiukennuksen kuljetuspalveluiden tilaajan velvoitteisiin. Kuljetuksen tilaajan on muun muassa varmistettava, että kuljetuksen suorittajalla on liikennelupa ja että se täyttää työnantaja- ja verovelvoitteensa. Jos tilaajalla on syytä epäillä – esimerkiksi alhaisen hinnan perusteella – että kaikkia velvoitteita ei hoideta, sopimusta ei saa solmia. Velvoitteen rikkominen on rangaistavaa.

Uudistuksessa laista poistuu myös useita porsaanreikiä, joita Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on nostanut esille. Isoimpana liikennelupavelvoitteen kiertämiskeinona on ollut niin sanottu 30 prosentin sääntö, jonka noudattamista on ollut mahdotonta valvoa. Kaupallinen kuljetustoiminta maanteillä on luvanvaraista liiketoimintaa, joka edellyttää kuljetusyritykseltä liikennelupaa. Liikenneluvalla toimivat kuljetusyritykset tunnistaa rekisterikilven oransseista kehyksistä, muut ovat mustakilpisiä. Lain tultua voimaan mustakilpistä kuljetuskalustoa ei saa käyttää alihankintana missään kuljetustehtävässä. Uuden lain mukaan esimerkiksi muuttokuljetuksiin vaaditaan aina liikennelupa. Myös kaikilta kuljetuselinkeinossa käytetyiltä traktoreilta vaaditaan liikennelupa. Nämä muutokset tulevat voimaan 1. heinäkuuta 2014.

Laittomasta ulkomaisesta halpakuljetustoiminnasta on tullut iso ongelma EU:ssa jäsenpohjan laajennuttua. EU-maista tuleva kuljetusyritys on voinut suorittaa kansainvälisen kuljetuksen päätteeksi Suomessa niin sanottua kabotaasiliikennettä korkeintaan 3 kuljetuskeikkaa viikossa ja 10 keikkaa 3 kuukaudessa. Säännöksen valvonta on ollut vaikeaa, ja suomalaiset kuljetusyritykset ovat menettänet markkinaosuuksia kabotaasisäännöksiä rikkoville kilpailijoille.

Uuden lain myötä Suomi saa EU:n tiukimmat kabotaasipykälät. Myös asiakkaalla on jatkossa lakisääteinen velvollisuus huolehtia kabotaasisäännösten noudattamisesta. Valvovana viranomaisena toimii poliisin ohella Tulli. Lisäksi ajoneuvoissa on oltava mukana kansainvälisen kuljetuksen CMR-rahtikirja, joka tulee pyydettäessä esittää poliisille. Valvontaa helpottaa se, että ulkomaille rekisteröityjä ajoneuvoja ei jatkossa saa käyttää Suomen sisäisessä liikenteessä laillista kabotaasiliikennettä laajemmin, vaan ne on rekisteröitävä Suomeen 7 vuorokauden kuluessa maahantuonnista.

Muutokset parantavat kuljetusyritysten tasapuolisia toimintaedellytyksiä ja auttavat harmaan talouden kitkemisessä kuljetusalalta. Kuljetusten ostaminen ei ole enää moraalikysymys vaan laillisuusasia, toteaa SKAL:n toimitusjohtaja Iiro Lehtonen.
Lehtosen mukaan lain menestyksekäs toimeenpano on nyt pitkälti kiinni valvonnan onnistumisesta. Tarvitaan Liikkuvan poliisin, Tullin ja asiakkaiden uudenlaista yhteispeliä, jotta lain antamat keinot harmaan talouden kitkemiseksi tulevat käyttöön.

Uusi tavaraliikennelaki lyhyesti

25.4.2013 voimassa
• Tilaajan selvitysvelvollisuus ja rangaistussäännös: Jos tilaajalla on perusteltu syy epäillä, että kuljetuksen suorittaja ei hoida lakisääteisiä velvoitteitaan työnantajana, kuljetussopimusta ei saa tehdä. Tilaajaa voidaan silloin rangaista selvitysvelvollisuutensa laiminlyönnistä.
• Kabotaasi: kuorman purkamiseksi katsotaan myös lastatun perävaunun kytkeminen pois vetoautosta siinä olevaa kuormaa purkamatta.
• CMR-rahtikirjan on oltava mukana ajoneuvossa, ja se tulee pyydettäessä esittää poliisille.
• Myös Tullin velvollisuutena on valvoa tilaajan vastuuta.

1.7.2014 voimaan
• 30 prosentin sääntö poistuu koskien urakoita ja elinkeinotoiminnan yhteydessä tehtäviä kuljetuksia.
• 30 %:n urakat, jotka on aloitettu ennen lain voimaantuloa, voidaan hoitaa loppuun.
• Kaikessa alihankinnassa oltava lähtökohtaisesti liikennelupa.
• Maa-aineksia ja lunta saa kuljettaa ilman lupia vain, jos kaluston omistaja vastaa koko urakasta määrätyin ehdoin.
• Kaikkiin muuttokuljetuksiin vaaditaan liikennelupa.
• Hinauskuljetuksiin vaaditaan liikennelupa. Ilman lupia saa hinata vain lähimpään turvalliseen paikkaan – ei korjaamolle asti.
• Traktoreille tulee liikennelupapakko tavaraliikenteessä: maa- ja metsätalouden kuljetuksissa lupapakon rajana olisi päivämaksun maksuvelvollisuus.

Alkuperäinen lakiteksti FINLEX: Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060693